Jakie są warunki gwarancji na drzwi zewnętrzne? - Art-Tom

Art-TomJakie są warunki gwarancji na drzwi zewnętrzne?

§ 1

 1. Producent udziela odbiorcy gwarancji na wyprodukowany przez siebie wyrób, o którym mowa w niniejszym dokumencie.
 2. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie wyrobu oraz to, że jest on wolny od wad produkcyjnych.
 3. Gwarancją jakości objęte są wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w sprze-danym wyrobie (wady materiałowe) oraz usterki spowodowane wadliwym jego wykonaniem.
 4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od potwierdzonej daty sprzedaży wyrobu.
 5. Udzielona gwarancja nie zwalnia odbiorcy od dokonania w dniu zakupu odbioru ilościowego i jakościowego.

§ 2

Gwarancją objęte są wyroby, które zostały zamontowane zgodnie z „Instrukcją montażu i eksploatacji drzwi”, stanowiącą integralną część niniejszej Karty Gwarancyjnej i tylko w przypadku ujawnienia się wady ukrytej, która nie mogła być dostrzeżona przy odbiorze.

§ 3

 1. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zniszczenia wyrobu powstałe z innych przyczyn niż wady w nim tkwiące.
 2. Gwarancją nie są objęte wady ujawnione w okresie gwarancyjnym, a będące wynikiem nieprzestrzegania instrukcji transportu, przechowywania, montażu, użytkowania i konserwacji. W szczególności nie są objęte:
  1. uszkodzenia mechaniczne powstałe po sprzedaży wyrobu z winy użytkownika,
  2. uszkodzenia i wady powstałe wskutek nieprawidłowego montażu, transportu, składowania i eksploatacji,
  3. przebarwienia i uszkodzenia powstałe wskutek bezpośredniego działania wody, w tym również spowodowane złą wentylacją, dużą różnicą temperatury między przedsionkiem a mieszkaniem która powoduje skraplanie wilgoci na drzwiach.
  4. wady wynikłe po sprzedaży na skutek zdarzeń losowych (powódź, pożar, włamanie, itp.) oraz innych okoliczności niezależnych od producenta.
  5. różnice w tonacji kolorystycznej i strukturze powłoki lakierniczej wynikające ze struktury i właściwości drewna,
  6. czynności do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt m.in.regulacja skrzydła drzwi, klamki , smarowanie mechanizmów zamka, konserwacja powłoki lakierniczej.
 3. Gwarancji producenta nie podlegają również prace montażowe przeprowadzone we własnym zakresie przez klienta lub zlecone przez sprzedawcę firmom zewnętrznym nie związanym z producentem.
 4. Producent odmówi świadczeń gwarancyjnych w razie stwierdzenia ingerencji osób nieuprawnionych, innych niż Producent i jego serwis, polegających na naprawach i przeróbkach.

§ 4

Producent jako gwarant, zastrzega sobie prawo do oceny i kwalifikacji zgłoszonych uszkodzeń.

§ 5

 1. W okresie gwarancji Producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy wadliwego wyrobu.
 2. W przypadku stwierdzenia przez producenta, że wady występujące w wyrobie są niemożliwe do usunięcia, Odbiorca ma prawo do uzyskania obniżenia ceny lub wymiany wadliwego wyrobu. W przypadku wymiany Odbiorca zobowiązany jest do zwrotu wadliwych wyrobów.
 3. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę produktu na wolny od wad tak w przypadku gdy w okresie gwarancji producent nie może naprawić wyrobu lub dokona trzech napraw tego samego elementu a produkt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

§ 6

 1. Na dowód udzielonej gwarancji Producent za pośrednictwem Sprzedawcy wystawia Kartę Gwarancyjną.
 2. Podpisanie przez Odbiorcę Karty Gwarancyjnej oznacza przyjęcie warunków gwarancji.
 3. Karta Gwarancyjna jest nieważna, gdy nie zawiera numeru karty, daty sprzedaży, numeru faktury sprzedaży, pieczęci oraz podpisu Sprzedawcy.
 4. Wszelkie zmiany lub poprawki w treści Karty Gwarancyjnej są ważne jedynie wtedy, gdy są dokonane przez upoważnioną osobę, tj. Sprzedawcę lub Producenta oraz są opatrzone podpisem i pieczęcią tej osoby.

§ 7

 1. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji będą realizowane tylko po przedłożeniu ważnej Karty Gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu (fakturą).
 2. Producent dokona oceny zasadności zgłoszonej reklamacji oraz określi rodzaj wad w terminie 7 dni od Reklamację należy składać Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma obowiązek wypełnieni druku „Zgłoszenia reklamacji” i nie-zwłocznego przekazania go producentowi. Aby zgłoszenie reklamacji zostało przyjęte należy wypełnić czytelnie druk zgłoszenia reklamacji
 4. daty dokonania oględzin reklamowanego wyrobu, nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Uznane wady zostaną naprawione niezwłocznie, tj. w dniu oględzin, jeżeli wada jest możliwa do usunięcia na miejscu, bez potrzeby odsyłania wyrobu do Producenta. W wypadku, kiedy naprawa wymaga odesłania wyrobu do warsztatu lub wyrób został zakwalifikowany do wymiany wada zostanie usunięta w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o rodzaju wady.
 6. W uzgodnieniu z Odbiorcą termin, o którym mowa w pkt. 5 zd. 2 może zostać zmieniony z ważnych przyczyn obiektywnych, np. warunki meteorologiczne.

§ 8

Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania wyrobu, jego niewłaściwego montażu, obsługi i konserwacji oraz innych przyczyn nie spowodowanych przez Producenta mogą być usunięte wyłącznie na koszt użytkownika. W sytuacji, gdy wyżej wymienione przyczyny spowodowały trwałe zmiany jakościowe wyrobu udzielona gwarancja traci ważność.

§ 9

W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi Odbiorca zgłaszający reklamację.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją zastosowanie mają przepisy Kodeksy Cywilnego.

§ 11

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z niniejszej gwarancji jest Sąd miejscowo właściwy dla siedziby producenta.

§ 11

Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.